Navigácia podľa žánru


O nás

Kultúrne zariadenia Petržalky (ďalej len „KZP") vznikli v roku 1986 a sú kultúrno-osvetovým zariadením, ktorého zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Petržalka.
Kultúrne zariadenia Petržalky majú k dnešnému dňu v správe 3 zariadenia, v ktorých zabezpečujú svoju činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny:
Dom kultúry Zrkadlový háj - Rovniakova 3
Dom kultúry Lúky - Vigľašská 1
CC Centrum - Jiráskova 3

V uvedených 3 zariadeniach KZP vykonávajú svoju činnosť M klub, Klub Za zrkadlom a Artkino Za zrkadlom. Každý klub a zariadenie KZP má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z priestorového riešenia, technického zabezpečenia, umiestnenia objektu a záujmu návštevníkov.

HLAVNÉ ÚLOHY KZP (citát zo štatútu KZP)
1. Vytvárať podmienky a priestor pre:
a/ napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov v Petržalke, organizovať podujatia v jednotlivých oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti pre všetky kategórie obyvateľov a umožňovať im aktívne aj pasívne kultúrne vyžitie,
b/ rozvoj kultúrno-výchovnej a osvetovej činnosti založenej na princípoch demokracie, humanity a plurality. KZP sú nadstranícka organizácia. V jej priestoroch je možné pôsobenie rôznych zákonom povolených organizácií, pokiaľ to umožňujú prevádzkové možnosti. Pôsobenie iných organizácií v priestoroch KZP je možné uskutočňovať na základe zmluvy a za finančnú odplatu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Organizovať a usporadúvať súťaže, festivaly, koncerty ako aj inú hudobnú produkciu, divadelné a filmové predstavenia, rôzne prehliadky, výstavy a iné aktivity v rôznych odboroch kultúrnej a osvetovej činnosti.
3. Organizovať vzdelávacie a preškoľovacie podujatia vo forme rôznych typov kurzov. Formou besied sprostredkúvať poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied.

ČO ROBÍME
Pre verejnosť:
folklórne podujatia
divadelné predstavenia
koncerty
tanečné podujatia
filmy
multimediálne podujatia
výstavy (profesionálni aj amatérski umelci)
divadelné predstavenia pre deti
interaktívne výchovné koncerty
prednášky a besedy
voľno časové aktivity: kurzy (jazykové, pohybové, hudobné a výtvarné), výchovno-vzdelávacie programy pre mamičky s deťmi, tvorivé dielne pre deti MŠ a ZŠ

Pre firmy
Sme pripravení zrealizovať spoločenskú akciu na kľúč od návrhov až po realizáciu podľa požiadaviek so zárukou kvality a profesionality .
Chcete Vašim obchodným partnerom alebo kolegom poďakovať za celoročnú spoluprácu?
Plánujete usporiadať školenie, kongres, alebo recepciu?
Ponúkame Vám prenájom našich priestorov ako aj ponuku našich programov aktivít.
Ponúkame firmám pôsobiacim v lokalite Petržalka možnosť spolupráce s možnosťou zviditeľniť sa prostredníctvom kultúrno – spoločenských aktivít a aktívne sa tak zapojiť do diania v lokalite, ktorá je najväčšou mestskou časťou na Slovensku.

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte naše obchodné a marketingové oddelenie.


 

Zriaďovacia listina KZP: tu

Štatút KZP: tu

Profesijný životopis riaditeľa KZP: tu

Etický kódex zamestnanca KZP: tu

Logo KZP: 

1/ cmyk

2/ negativ

3/ pozitiv


 

Výročná správa  - rozbory 2013: tu

Výročná správa  - rozbory 2014: tu

Výročná správa  - rozbory 2015: tu