Navigácia podľa žánru


Seniorfest

SENIORFEST je pravidelné podujatie, ktorého základnou ambíciou je: vytvárať pre seniorov priestor na plnohodnotnú spoločenskú a kultúrnu sebarealizáciu prostredníctvom vzdelávacích a podporných aktivít, eliminovať príčiny sociálneho vyčleňovania.

                        Rôzne formy súťaží, prehliadok, tvorivých dielní, prednášok, tanečných zábav a ďalších podujatí, sú kontinuálnou súčasťou ponuky pre seniorov po celý rok /výnimku tvoria mesiace júl a august/ konané v strediskách Kultúrnych zariadení Petržalky.

                        Vyvrcholením je samotný SENIORFEST, ktorý sa časovo prekrýva s Mesiacom úcty k starším.

                        Reálne postavenie seniorov v slovenskej spoločnosti dlhodobo vykazuje nežiadúce trendy. Žiaľ, nie je to len existenčno ekonomický status, či zdravotný stav tejto populačnej skupiny, ale aj nedostatok dostupných a otvorených možností spoločenskej angažovanosti a kultúrneho vyžitia a sebarealizácie. Pritom práve princíp aktivity je elementárnym predpokladom plnohodnotného života vo vyššom veku a v starobe. Tým sa napĺňa cieľ organizátorov